Liberal
Liberal Düşünce Sayı 107

Liberal Düşünce Sayı 107 Yıl 27 Yaz 2022

Satın Al

Editörden

Editörden
MAKALELER /ARTICLES
John Stuart Mill’in Faydacılık Teorisinde “Ahlaki Yaptırım” Problemi
The Problem of “Moral Sanction” in John Stuart Mill’s Theory of Utilitarianism
Zeki Aktaş

Çağdaş Nedensellik Anlayışında İki Model: Yeni Humecu Görüş ve Yeni Aristotelesci Görüş
Two Models in The Contemporary Causality Approach: The Neo-Humean View and The Neo-Aristotelian View
Sercan Palavan

Vergi Politikası, Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Mülkiyet Hakları Bağlamında Uygarlıkların Yıkılışı:
İbn Haldun’un Mukaddime’si Üzerine Bir Değerlendirme

Tax Policy, Government Intervention in the Economy and Dissolution of Civilizations in Terms of
Property Rights: An Evaluation of Ibn Khaldun’s Muqaddimah
İlyas Bayar

Cumhuriyet Dönemi Aktörlerinden Sadri Maksudi Arsal: Liberal Milliyetçi Tema
Sadri Maksudi Arsal, One of the Actors of the Republican Period: Liberal Nationalist Theme
Mustafa Demirci

Matbuat Kanunu’nun 50. Maddesi Odağında Türkiye’de Basın Özgürlüğü:
Cumhuriyet Gazetesi Örneği (1945-1947)

Freedom of the Press Focusing on Press Law Article 50 in Turkey:
The Case of the Cumhuriyet Newspaper (1945-1947)
Meltem Salimoğlu

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Politikaları ve Yeni Politika Önerileri
Preschool Education Policies and New Policy Suggestions in Turkey
Leyla Ulus & Murat Çetin

Youtube Kullanımının Gençler Üzerindeki Negatif Etkisi: Sosyal Medya Bağımlılığı
Negative Effect of Youtube Use on Youth: Social Media Addiction
Kevser Hülya Yurdakul

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Güç, İktidar ve Özgürlük İlişkisi Yönüyle Homo Academicus
Homo Academicus in Relationship to Power and Freedom
Selvet Çetin

Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108 / 17 Maltepe, 06570 Ankara, Türkiye, T: + (+90) 312 2316069 – 231 1185, F: + (+90) 312 2308003, info[at]liberal.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2013
Web Tasarım Ankara
Sayfa başı